سعيد کارگر
بيمارستان شهيد صدوقي
دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي
Safayeh، يزد، ايران
فکس: +98-351-8224000-9
پست الکترونيکي: saeedkargar@go.com
مدارک:
M.D. 1988 کرمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
هيئت جراحي عمومي 1993 کرمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي

قرار ملاقات:
1982-1988 کرمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
1988-1993 کرمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
1995 عمل لاپاروسکوپي دانشگاه علوم پزشکي تهران
کمک هزينه تحصيلي 2000-2001 در عمل لاپاراسکوپي هال Infimary Yorkeshire بريتانيا
2004 سپتامبر shortcource. در معده قابل تنظيم باندهاي (midband) ليون فرانسه
در اوريل 2005 shortcource در معده قابل تنظيم، باندهاي (Minimizer) Beljium

زمينه هاي فعاليت:
عضو هيئت تحريريه شهيد صدوقي، دانشگاه علوم پزشکي 1997-2005
دانشگاه کراچي خارجي امتحان

نشريات اخير:
1-غده نزديک به فيستول Esophagobronchial گزارش يک مورد، مجله پزشکي دانشگاه صدوقي ofShahid علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 1997
نمره 2-تروما inshahid رهنمون بيمارستان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 1998
3-CRP در حاد آپانديسيت مجله پزشکي شهيد صدوقي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 1998
4-Necrositing fascistis به گردن، گزارش مورد، مجله پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 1999
5-Chordoma گزارش يک مورد، مجله پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 2000
6-هليکو باکتر پيلوري در معده سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 1999
7 روش لاپاروسکوپي در درد حاد شکم، مجله رسمي انجمن جراحان ايراني آندوسکوپيک، جلد 1، NO1، آوريل تا ژوئن 2001
سمپاتکتومي 8-توراکوسکوپيک در causalgia، chirurgiea Annales همکاران gynaecologiae، جلد 90، شماره 3 2001.
9-کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک کوله سيستکتومي vrsus باز، مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي علوم 2001
10 آندوسکوپيک سمپاتکتومي قفسه سينه افزايش تعريق در مجله رسمي انجمن جراحان ايراني آندوسکوپيک، جلد 1، NO3، اکتبر، آذر 2001
11 - پيامدهاي تعمير ترانس لاپاروسکوپيک فتق preperitoneal در مقابل روش باز ليختن اشتاين، مجله رسمي انجمن جراحان آندوسکوپيک ايران، دوره 4، NO1، فروردين و ارديبهشت 2005

12 -: سمپاتکتومي قفسه سينه در هراس اجتماعي: مطالعه آزمايشي. S. کارگر، M. ياسيني و V. آيت مجله جراحي. 2006 دوره 7 شماره 2
13 اوليه چرخش از کيسه امنتوم کمتر است. - S. کارگر و Fallahnejad R.: مجله اينترنت از جراحي. 2006 دوره 7 شماره 2
14 - گواتر Dyshormonogenetic: دوره مورد گزارش 2 (2007) شماره 4 (پاييز 2007)
مورد ظاهر ReportShokouh تقي پور، فريبا بينش، سعيد کارگر

16 - 7 سمپوزيوم بين المللي جراحي دلسوز تحقيقات باليني اتونوميک
دوره 17، شماره 2، 126-144، DOI: 10.1007/s10286-007-0405-4 ABSTRACTS20th-22nd مارس 2007 Muro آلتو (PE)، برزيل
17 - سرطان گردن رحم و واکسن HPV در کشورهاي در حال توسعه توسط مژگان کريمي Zarchi، نادره بهتاش، زهره Chiti سعيد کارگر يافتن مقالات علمي> پزشکي> مقالات متفرقه> C در کتابخانه خود را به اشتراک کتابخانه تهرون آنلاين PapersAsian اقيانوس آرام مجله پيشگيري از سرطان APJCP (2009 )
18 اثر ژل پلاکت در درمان زخم پاي ديابتي، saeedkargar H جوادزاده شهشهاني، Tabkhi N. انتقال خون. پزشکي. دوره 6، number4 (زمستان 2010)